Poziv na dostavu ponuda

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ (Ref. oznaka: KK.03.2.1.19 – inačica 1) i Prilogu 3. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“,  DENT GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Ferenšćica I. 61objavljuje: / In accordance with the Call for Proposals “Improving the competitiveness and efficiency of SMEs through information and communication technologies (ICT) – 2” (Ref. Code: KK.03.2.1.19 – version 1) and Annex 3. “Procurement procedures for persons that are not liable to Public Procurement Act”, version 5.0., DENT GRUPA d.o.o from Zagreb, Ferenšćica I. 61 publishes:

 

OBAVIJEST O NABAVI / PROCUREMENT NOTICE

 

 

1. PODACI O NARUČITELJU / INFORMATION ON THE CONTRACTING AUTHORITY:

Naziv i adresa / Name and address: DENT GRUPA d.o.o.

OIB / VAT no: 75346143945

Telefon / Phone number: + 385 1 911 8904

Internet stranica / Internet address: www.x-dent.hr

E-mail adresa / E-mail address: nabava.dentgrupa@gmail.com

Osoba za kontakt / Contact person: Ines Nenadić

E-mail adresa / E-mail address:  nabava.dentgrupa@gmail.com

 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PROCUREMENT REFERENCE NUMBER: 01/2020

 

3. INFORMACIJE O PROJEKTU / PROJECT INFORMATION:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Optimizacija poslovanja poduzeća DENT GRUPA d.o.o. primjenom suvremenih IKT rješenja” , a što uključuje nabavu Usluge razvoja i uvođenja specifičnog IKT poslovnog rješenja. / Procurement is carried out as part of the project: “Optimization of business operations of the company DENT GRUPA d.o.o. by applying modern ICT solutions” which includes the procurement of the Service for the development and introduction of a specific ICT business solution.

 

4. IZVOR FINANCIRANJA / SOURCE OF FUNDING

Predmetni projekt sufinanciran je iz fondova Europske Unije (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u intenzitetu od 54%. Preostalih 46% iznosa osigurava Naručitelj iz vlastitih sredstava. / The present project is co-financed by EU funds (ERDF), Operational programme competitiveness and cohesion 2014. – 2020. to the amount of 54%. The Contracting Authority’s own resources finance the remaining 46% of the amount.

 

5. PREDMET NABAVE / PROCUREMENT SUBJECT:

Usluga razvoja i uvođenja specifičnog IKT poslovnog rješenja za online naručivanje, prikaz i razmjenu ključnih informacija, automatiziranu pohranu, slanje i analizu rendgenskih snimaka pacijenata. / Service for the development and introduction of custom made ICT bussiness solution for online ordering, review and exchange of key information, automated storage, sending and analysis of patient x-rays.

 

6. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA / INVITATION TO BID SUBMISSION:

Dostupan za preuzimanje na internet stranici Naručitelja i internet stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ od dana objave Obavijesti o nabavi. / Available for download on the Contracting authority website and on the website https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ from the date of publication of the Procurement Notice.

 

7. ROK ZA DOSTAVU PONUDA / DEADLINE OF THE EXECUTION OF THE SERVICES:

do 16.07.2020. do 16:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na e-mail adresu Naručitelja. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka. / No later than 16.07.2020. until 4pm Central European Time. It will be considered that are timely submitted bids received by the Contracting authorit  by the specified deadline.

 

8. ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE / DEADLINE OF THE EXECUTION OF THE SERVICES

Krajnji rok za izvršenje usluge počinje teći u trenutku stupanja ugovora na snagu datumom potpisa zadnje ugovorne strane te ne smije biti duži od 5 (pet) mjeseci od potpisa ugovora / The deadline for the execution of the service begins from the date when the agreement comes into force on the  date of signature of the last contracting party and should be within 5 (five) months from the date of the signed Contract.

 

9. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE / PLACE OF THE EXECUTION OF THE SERVICES

Mjesto izvršenja usluge je sjedište Izvršitelja, te po potrebi na lokaciji Naručitelja.

Mjesto isporuke potrebnih izvještaja je na e-mail adresu Naručitelja. / Place of the service’s implementation is the Contractor’s headquarters, and if necessary the Contracting Authority’s headquarters. The place for the delivery of the required reports is the e-mail address of the Contracting Authority.

 

9. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE / PLACE OF THE EXECUTION OF THE SERVICES

Mjesto izvršenja usluge je sjedište Izvršitelja, te po potrebi na lokaciji Naručitelja.

Mjesto isporuke potrebnih izvještaja je na e-mail adresu Naručitelja. / Place of the service’s implementation is the Contractor’s headquarters, and if necessary the Contracting Authority’s headquarters. The place for the delivery of the required reports is the e-mail address of the Contracting Authority.

Plaćanje će se vršiti prema sljedećim situacijama:

  • 25% ugovorenog iznosa avansno temeljem potpisanog ugovora;
  • 50% ugovorenog iznosa po predaji izvornog koda;

ostatak od 25% ugovorenog iznosa po izvršenom završnom testiranju, edukaciji te obostranom potpisu Zapisnika o izvršenim uslugama.

/ Payment will be made according to the following situations:

– 25% of the contracted amount in advance based on the signed contract;

– 50% of the contracted amount upon submission of the source code;

the remaining 25% of the contracted amount after the final testing and mutual signing of the Minutes on services rendered.

 

DENT GRUPA d.o.o.
Ferenščica I. 61,
10000 Zagreb

 

 

Poziv na dostavu ponudaPoziv na dostavu ponuda     Poziv na dostavu ponuda